tennismuseum.nl

Wimbledon

Nederlandse tennistop op Wimbledon (1967). Van links naar rechts: A.E. Stuur (begeleider), Ada Bakker, Trudy Groenman, Els Spruyt, Lidy Jansen Venneboer, Betty St?ve, Tom Okker en Astrid Suurbeek


Wimbledon
Colofon© 2004 - 2019 robertblom.nlDisclaimer